• ABOUT US

Η εταιρεία μας  Greek Chestnuts με την πολυετή και δυναμική παρουσία της  στην ελληνική αλλά και ξένη αγορά, έχει αναδείξει την σημασία του βασικού προϊόντος  της, του κάστανου και υπόσχεται  την άριστη ποιότητά του.Οι  συνθήκες  και οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις  της αγοράς οδήγησαν την εταιρεία σε εξειδικεύσεις στον τομέα του κάστανου, γεγονός που σε συνδυασμό με την πείρα των ειδικών μας, σφράγισε την ποιότητα του  και ενίσχυσε την  επιτυχημένη πορεία μας στο χώρο.Καθώς όλα ξεκινούν από την ίδια την ρίζα, η εταιρεία μας  για να διασφαλίσει την σωστή παραγωγή του κάστανου συμβουλεύει τους παραγωγούς για τον τρόπο καλλιέργειας και τις μεθόδους φροντίδας που πρέπει να ακολουθήσουν για την επίτευξη το στόχου. Έτσι προκύπτει ένα εξαίρετο από όλες τις απόψεις κάστανο που η γεύση του είναι ασυναγώνιστη. Αυτό το μεράκι άλλωστε για την φροντίδα του προϊόντος μας  το καθιστά ένα από τα κορυφαία σε ποιότητα. 


Στόχοι εταιρίας

Οι στόχοι μας είναι και οι βασικές αρχές μας.

  • Αρχικά η ποιότητα. Βασική προϋπόθεση είναι να προσφέρουμε μιας υψηλής ποιότητας προϊόντα, με όλες τις πιστοποιήσεις που απαιτούνται, ακολουθώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις καλλιέργειας  και εμπορίου.
  • Δεύτερον αποσκοπούμε σε δημιουργικές συνεργασίες που αποφέρουν καρπούς. Γνωρίζουμε καλά πως οι αποτελεσματικές συνεργασίες είναι τα θεμέλια μια υγιούς επιχείρησης και αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της εξέλιξης της στο χώρο αλλά και της διάρκειάς της στο χρόνο.
  • Τρίτον ο επαγγελματισμός. Η εταιρεία προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον συνεργασιών  που το χαρακτηρίζει η αξιοπιστία, η υπευθυνότητα και η αφοσίωση σε όλα όσα υπόσχεται.

Δεν θα  μπορούσαμε να παραλείψουμε την όρεξη και την αφοσίωση  του προσωπικού μας  για  να γίνονται συνεχώς μεγαλύτερα άλματα της εταιρείας μας στον τομέα του εμπορίου.

Our company Greek Chestnuts with her long term and dynamic presence  both in the Greek and foreign market, has showed off the importance our her main product, the chestnut and promises its excellent quality.The conditions and the ever-increasing demands of the market led the company to specializations in the chestnut field. The experience of our experts “seals” the excellence of the product and strengthens the company’s successful track record in the field.As we know everything starts from the root, so our company ensures the correct production of chestnut by consulting the farmers about the ways and all the necessary procedures they should follow for cultivation to achieve the main  goal.So , as a result, we come up with an excellent of all aspects product which is so tasteful that no one could resist. Our continuous care for the chestnut makes it one of the best in quality.


Our goals are out ethics:

  • First of all the QUALITY .Our main priority is to offer products of high quality with all the certifications needed, following all the necessary conditions  of  farming and trading.
  • Secondly, we want to make creative collaborations because we know very good that the base of a healthy company is having good and effective collaborations that promote her evolution and ensures her time resistance.
  • Furthermore, the professionalism. Our company tries to create a safe environment for her co-workers that is based in reliability, responsibility and loyalty to all her promises.

We could not leave unmentioned the loyalty and effort of our staff for always achieving better and greater things for the good of the company.

La nostra azienda GREEK CHESTNUTS con la sua pluriennale e dinamica presenza tanto nel mercato greco che nel mercato internazionale, ha evidenziato l’importanza del suo prodotto principale, quello della castagna e promette la sua ottima qualità.Le condizioni e le sempre crescenti esigenze del mercato hanno portato la società nelle specializzazioni al settore delle castagne, fatto che in combinazione con l’ esperienza dei specialisti, ha sigilato la qualità ed ha rafforzato il nostro corso di succeso nel settore.Poiché tutto inizia dalla radice stessa, la nostra azienda purchè garantisca la corretta produzione della castagna, consiglia ai  produttori su come coltivare e sui metodi di cura che devono seguire per raggiungere l’obiettivo. In questo modo dà origine ad un eccelente castagna la cui sapore è imparagonabile in tutti gli aspetti.Proprio  dalla nostra passione per questo tipo di cura  è ciò che lo rende uno dei migliori prodotti in termini di qualità.


Obiettivi della azienda

I nostri obiettivi sono anche i nostri principi fondamentali.

  • Inanzitutto, la qualità. Un prerequisito fondamentale è di offrire prodotti di alta qualità, con tutte le certificazioni richieste seguendo le condizioni necessarie per la coltivazione e il commercio.
  • In secondo luogo, cerchiamo di stabilire collaborazioni creative che offrono dei risultati proficui. Siamo consapevoli che le colaborazioni buoni costituiscono i fondamenti di una azienda sana che rendono un fattore determinante sia per il suo sviluppo nel settore sia della sua durata nel tempo.
  • In terzo luogo, la professionalità. L’azienda offre un ambiente collaborativo sicuro e caratterizzato da affidabilità, responsabilità e dedizione a tutti gli impegni che promette.

Non potremmo ignorare la volontà e la dedizione del nostro personale per rendere i passi avanti sempre più grandi della nostra azienda nel settore del commercio.